Vēlamies informēt, ka Eiropas Savienībā ir piemērojama Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR jeb General Data Protection Regulation) ar mērķi izlīdzināt personas datu apstrādes prasību atšķirības Eiropas Savienībā.

Tos apstrādājot Installs SIA ievēro nepieciešamās konfidenciālitātes prasības un personu datu aizsardzību nodrošina atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Jūsu personu dati tiek izmantoti pakalpojuma sniegšanai, līgumā noteikto saistību izpildei, pamatojoties uz likumā noteikto par fizisku personu datu apstrādi, veicot pirkumu.

Jūsu personas datiem piekļuve ir tikai tiem Installs SIA darbiniekiem, kuriem tā ir nepieciešana veiksmīga darba pienākumu veikšanai, līguma izpildei.

Jūsu personu dati netiek nodoti trešajām personām.

Pamatojoties uz regulu, SIA Installs ir ieviesusi personas datu apstrādes principus, aprakstot kādi, kā un kāpēc personas dati tiek vākti un apstrādāti.

Pārstavētie ražotāji

SIA INSTALS All rights reserved © 2014